Makna Tauhid

Tauhid secara bahasa arab merupakan bentuk masdar dari fi’il wahhada-yuwahhidu (dengan huruf ha di tasydid), yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: “Makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian. Yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya” (Syarh Tsalatsatil Ushul, 39).

Secara istilah syar’i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya (Syarh Tsalatsatil Ushul, 39). Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa Malaikat, para Nabi, orang-orang shalih atau bahkan makhluk Allah yang lain, namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja.

Pembagian Tauhid

Dari hasil pengkajian terhadap dalil-dalil tauhid yang dilakukan para ulama sejak dahulu hingga sekarang, mereka menyimpulkan bahwa ada tauhid terbagi menjadi tiga: Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Al Asma Was Shifat.

Yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta’ala adalah Rabb, Raja, dan Pencipta semua makhluk, dan Allahlah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. (Al Jadid Syarh Kitab Tauhid, 17). Meyakini rububiyah yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam semesta, misalnya meyakini bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah, Allahlah yang memberikan rizqi, Allah yang mendatangkan badai dan hujan, Allah menggerakan bintang-bintang, dll. Di nyatakan dalam Al Qur’an:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan Mengadakan gelap dan terang” (QS. Al An’am: 1)

Dan perhatikanlah baik-baik, tauhid rububiyyah ini diyakini semua orang baik mukmin, maupun kafir, sejak dahulu hingga sekarang. Bahkan mereka menyembah dan beribadah kepada Allah. Hal ini dikhabarkan dalam Al Qur’an:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka (orang-orang kafir jahiliyah), ’Siapa yang telah menciptakan mereka?’, niscaya mereka akan menjawab ‘Allah’ ”. (QS. Az Zukhruf: 87)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka (orang-orang kafir jahiliyah), ’Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi serta menjalankan matahari juga bulan?’, niscaya mereka akan menjawab ‘Allah’ ”. (QS. Al Ankabut 61)

Oleh karena itu kita dapati ayahanda dari Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bernama Abdullah, yang artinya hamba Allah. Padahal ketika Abdullah diberi nama demikian, Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam tentunya belum lahir.

Adapun yang tidak mengimani rububiyah Allah adalah kaum komunis atheis. Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu berkata: “Orang-orang komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Dengan keyakinan mereka yang demikian, berarti mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah” (Lihat Minhaj Firqotin Najiyyah)

Pertanyaan, jika orang kafir jahiliyyah sudah menyembah dan beribadah kepada Allah sejak dahulu, lalu apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat? Mengapa mereka berlelah-lelah penuh penderitaan dan mendapat banyak perlawanan dari kaum kafirin? Jawabannya, meski orang kafir jahilyyah beribadah kepada Allah mereka tidak bertauhid uluhiyyah kepada Allah, dan inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat.

Tauhid Uluhiyyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan baik yang zhahir maupun batin (Al Jadid Syarh Kitab Tauhid, 17). Dalilnya:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan” (Al Fatihah: 5)

Sedangkan makna ibadah adalah semua hal yang dicintai oleh Allah baik berupa perkataan maupun perbuatan. Apa maksud ‘yang dicintai Allah’? Yaitu segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan bila melakukannya. Seperti shalatpuasa, bershodaqoh, menyembelih. Termasuk ibadah juga berdoa, cinta, bertawakkal, istighotsah dan isti’anah. Maka seorang yang bertauhid uluhiyah hanya meyerahkan semua ibadah ini kepada Allah semata, dan tidak kepada yang lain. Sedangkan orang kafir jahiliyyah selain beribadah kepada Allah mereka juga memohon, berdoa, beristighotsah kepada selain Allah. Dan inilah yang diperangi Rasulullah, ini juga inti dari ajaran para Nabi dan Rasul seluruhnya, mendakwahkan tauhid uluhiyyah. Allah Ta’ala berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Sungguh telah kami utus Rasul untuk setiap uumat dengan tujuan untuk mengatakan: ‘Sembahlah Allah saja dan jauhilah thagut‘” (QS. An Nahl: 36)

Syaikh DR. Shalih Al Fauzan berkata: “Dari tiga bagian tauhid ini yang paling ditekankan adalah tauhid uluhiyah. Karena ini adalah misi dakwah para rasul, dan alasan diturunkannya kitab-kitab suci, dan alasan ditegakkannya jihad di jalan Allah. Semua itu adalah agar hanya Allah saja yang disembah, dan agar penghambaan kepada selainNya ditinggalkan” (Lihat Syarh Aqidah Ath Thahawiyah).

Perhatikanlah, sungguh aneh jika ada sekelompok ummat Islam yang sangat bersemangat menegakkan syariat, berjihad dan memerangi orang kafir, namun mereka tidak memiliki perhatian serius terhadap tauhid uluhiyyah. Padahal tujuan ditegakkan syariat, jihad adalah untuk ditegakkan tauhid uluhiyyah. Mereka memerangi orang kafir karena orang kafir tersebut tidak bertauhid uluhiyyah, sedangkan mereka sendiri tidak perhatian terhadap tauhid uluhiyyah??

Sedangkan Tauhid Al Asma’ was Sifat adalah mentauhidkan Allah Ta’ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Ia tetapkan bagi diri-Nya dalam Al Qur’an dan Hadits Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam. Cara bertauhid asma wa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan bagi diriNya dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari diriNya, dengan tanpa tahrif, tanpa ta’thil dan tanpa takyif (Lihat Syarh Tsalatsatil Ushul). Allah Ta’ala berfirman yang artinya:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama-Nya” (QS. Al A’raf: 180)

Tahrif adalah memalingkan makna ayat atau hadits tentang nama atau sifat Allah dari makna zhahir-nya menjadi makna lain yang batil. Sebagai misalnya kata ‘istiwa’ yang artinya ‘bersemayam’ dipalingkan menjadi ‘menguasai’.

Ta’thil adalah mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah. Sebagaimana sebagian orang yang menolak bahwa Allah berada di atas langit dan mereka berkata Allah berada di mana-mana.

Takyif adalah menggambarkan hakikat wujud Allah. Padahal Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya, sehingga tidak ada makhluk yang mampu menggambarkan hakikat wujudnya. Misalnya sebagian orang berusaha menggambarkan bentuk tangan Allah,bentuk wajah Allah, dan lain-lain.

Adapun penyimpangan lain dalam tauhid asma wa sifat Allah adalah tasybih dan tafwidh.

Tasybih adalah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk-Nya. Padahal Allah berfirman yang artinya:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Tidak ada sesuatupun yang menyerupai Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar Lagi Maha Melihat” (QS. Asy Syura: 11)

Kemudian tafwidh, yaitu tidak menolak nama atau sifat Allah namun enggan menetapkan maknanya. Misalnya sebagian orang yang berkata ‘Allah Ta’ala memang ber-istiwa di atas ‘Arsy namun kita tidak tahu maknanya. Makna istiwa kita serahkan kepada Allah’. Pemahaman ini tidak benar karena Allah Ta’ala telah mengabarkan sifat-sifatNya dalam Qur’an dan Sunnah agar hamba-hambaNya mengetahui. Dan Allah telah mengabarkannya dengan bahasa Arab yang jelas dipahami. Maka jika kita berpemahaman tafwidh maka sama dengan menganggap perbuatan Allah mengabarkan sifat-sifatNya dalam Al Qur’an adalah sia-sia karena tidak dapat dipahami oleh hamba-Nya.

Pentingnya mempelajari tauhid

Banyak orang yang mengaku Islam. Namun jika kita tanyakan kepada mereka, apa itu tauhid, bagaimana tauhid yang benar, maka sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Sungguh ironis melihat realita orang-orang yang mengidolakan artis-artis atau pemain sepakbola saja begitu hafal dengan nama, hobi, alamat, sifat, bahkan keadaan mereka sehari-hari. Di sisi lain seseorang mengaku menyembah Allah namun ia tidak mengenal Allah yang disembahnya. Ia tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah, tidak tahu nama-nama Allah, tidak mengetahui apa hak-hak Allah yang wajib dipenuhinya. Yang akibatnya, ia tidak mentauhidkan Allah dengan benar dan terjerumus dalam perbuatan syirikWal’iyydzubillah. Maka sangat penting dan urgen bagi setiap muslim mempelajari tauhid yang benar, bahkan inilah ilmu yang paling utama. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: “Sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, dan memahami ilmu tersebut, karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta’ala, tentang nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan hak-hak-Nya atas hamba-Nya” (Syarh Ushulil Iman4).

Penulis: Yulian Purnama

Artikel www.muslim.or.id

==========

Silakan like FB fanspage Muslim.Or.Id dan follow twitter @muslimindo

==========

Dari artikel ‘Makna Tauhid — Muslim.Or.Id

Iklan

TUHAN, inilah Proposal Hidupku

Bismillahirrohmanirrohim….

TUHAN,Inilah proposal hidupku….

Saya, Turyono Ari Wibowo adalah seoarang masterpiece,

Saya adalah orang yang special dan unik dan tak ada satu orangpun di muka bumi ini yang sama dengan saya. saya sangat senang bisa menjadi diri saya sendir tanpa ada pembatasan dari siapapun. Saya adalaha orang yang bebas, bebas berekspresi , bebas menentukan tujuan hidup dan bebas menentuka kemana saya akan melangkah.

saya terlahir ke dunia ini dari keluarga yang luar biasa. Bapak saya bernama Carkum Sunaryono, pekerjaan beliau adalah tukang air keliling dan petani, saya sangat kagum sama beliau karena beliaulah saya bisa kuliah seperti sekarang ini. Terima kasih bapak ku tersayang.

Ibu  saya bernama Wasi, beliau adalah seoarang ibu rumah tangga yang hebat, yang sudah membentuk dan mendidik saya menjadi seperti sekarang ini. Beliau adalah penyemangat saya saat saya sedang jatuh. Beliau selalu mendukung apapun keputusan yang saya ambil. Terimakasih ibu, aku sayang sekali sama ibu.

Saya sudah berjanji pada diri sendir bahwa di tahun 2014 saya harus memberangkatkan Umrah kedua orang tua saya beserta nenek saya. bagaimanapun caranya saya harus bisa mewujudkannya. Saya gak akan takut karena saya punya Tuhan. Insya Allah , Allah akan membukakan jalan Nya. Aamiin…..

Sejak kecil saya terbiasa mandiri, saya di ajarkan oleh ibu bahwa kalau mau mendapatkan sesuatu apapun itu berusaha dahulu setelah itu kalau ada kekuranga baru minta sama ibu. Sejak kelas 1 sampai kelas 6 SD saya selalu masuk 3 besar, dan 80 % saya selalu peringkat 1. Berlanjut di SMP saya juga masih masuk 3 besar di kelas. Selain itu sejak kelas 1 SD sampai 1SMK saya selalu terpilih jadi ketua kelas.

Masa SMK saya pun memulai dunia baru dan petualangan baru, kali ini saya harus ikut organisasi yang lebih besar, saya harus jadi ketua OSIS.  Akhirnya mimpi jadi ketua OSIS yang semula di tertawakan oleh teman teman saya terwujud juga. sebelum menjadi ketua OSIS saya terpilih juga menjadi PASKIBRA Kecamatan. Saat menjadi PASKIBRA saya masuk ke dalam kelompok 8 dan saya yang terpilih untuk membentangkan Sang Saka Merah Putih dan semua itu di saksiakan secara langsung oleh kedua orang tua saya. sungguh tak terlupakan.

Setelah saya terpilih menjadi ketua OSIS sayapun berkesempatan untuk mengikuti event event nasional sebagai perwakilan dari sekolah. Selain aktif di OSIS saya juga aktif di PRAMUKA. Saya sering mengikuti lomba di PRAMUKA.

Event pertama saya saat jadi ketua OSIS adalah Pendidikan Karakter Bangsa  angkatan 2 yang di adakan di Bandung dan di ikut perwakilan 9 provinsi dari Indonesia wilayah barat. Dalam event ini saya terpilih menjadi Lurah ( ketua angkatan ).

Event kedua , saya ikut Parlemen Remaja, kali ini saya berkesempatan bermain peran sebagai anggota dewan yang terhormat. Saya tidur di villa para nggota dewan dan kasurnya sungguh empuk dan nikmat sekali rasanya tidur saya saat itu. Selain itu saya juga berkesempatan masuk ke gedung DPR RI senayan, Jakarta.

Setelah itu, saya kebali terpilih sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti event berikutnya yaitu Gelar Anak Daerah Bercahaya. Kali ini lebih tepatnya saya di berikan kesempatan untuk berwisata gratis dan bersenang senang. Luar biasa sekali rasanya. Terima kasih Ya Allah Ya Tuhanku…..

Setelah lulus dari SMK keinginan saya untuk kuliah belum bisa terwujud, saya harus kerja dahulu selam satu tahun, akhirnya saya pun mendapatkan pekerjaan dengan mudahnya tanpa perlu membuat lamaran, tapi semua itu hanya bertahan selama 3 bulan, maaf Ya Allah bukan saya tak bersyukur dapat kerjaan tapi saya merasa bahwa bukan di situ seharusnya saya berada.

Setelah itu saya pulang ke rumah dan baru 2 minggu di rumah saya dapat pekerjaan baru , dan kali ini juga hanya bertahan 3 bualn setelah itu, sayapun keluar kembali. Saya merasa kurang nyaman menjalankan apa yang tidak saya sukai.

Sayapun memeutuskan untuk membuak usaha sendiri karena dari awal mimpi saya adalah memiliki usaha sendiri. saya membuak digital printing bernama Khalifah  dan Khalifah celular. Dan di sinilah awal pertaubatan saya dan Alhamdulillah sekarang saya sudah sangat berbeda dari saya yang dulu. Terima kasih Ya Allah. Ternyata usaha saya masih belum berhasil. Sayapun gulung tikar.

Saya tak putus asa dan saya selalu mempertahankan mimpi saya bahwa saya harus kuliah, akhirnya Allah meberikan jalan. Sekarang saya adalah mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. kampus saya bernama STIEBBANK – Kampus Pencetak Pengusaha.  4 tahun kedepan,  tepatnya 2017 saya adala lulusan terbaik dari STEIBBANK dengan IP 4. Aamiin. Untuk meraih itu saya akan belajar denga serius dan tidak boleh mengeluh serta tetap semangat.

Akhir tahun 2013 ini , saya sudah menuliskan buku bset seller inspirasi berjudul “ Sukses Usia Muda ??? WHY NOT”. Sayapun akan di kenal sebagai Provokator SuksesMudaMulia.  Sekarang saya tergabung dalam POWER EO yang bergerak di bidang trainer, workshop, public speaking dan sejenisnya.  Bersama POWER EO saya akan menyajikan event event berkulitas dan berkelas serta educative dan menyenangkan berskala nasinal dan internasional.

Mimpi besar saya,

Saya adalah penulis buku buku best seller muda dan mejadi trainer muda serta provokator terbaik Indonesia. Saya juga master di dunai WPAP Indonesia dengan banyak karya yang berkualitas tinggi. Di tahun 2016, saya memiliki sekolah gratis untuk anak anak yang kurang mampu dan di sekolah ini, mereka juga akan didik sebagai seoarang entrepreneur muda dan berakhlak mulia.

Di usia 23 tahun saya sudah harus menikah dengan seoarang wanita yang sholehah yang nantinya akan menjadi pendidik anak anak saya di masa yang akan datang.

Prestasi terbaik

Prestasi terbaik saya adalah seoarang provokator SuksesMudaMulia  yang sukses memprovokatori 8 juta pemuda Indonesia. Semua itu akan saya raih di Tahun 2020.  Pemuda pemuda yang sudah saya prookatori sudah sukses di bidang entrepreneur dan mengajak para pemuda lain untuk SuksesMudaMulia.  Artinaya tak hanya kaya tapi juga dengan senang hati mengayakan orang lain.

Untuk mewujudkan hal itu saya akan membuat  Gerakan SuksesMudaMulia. Gerakan ini bergerak di bidang pelatihan, trainer dan motivaor serta berbagi kepada sesama. Gerakan ini juga akan bekerja sama denga Gerakan Indonesia Berjammah dan sekutunya.

Gerakan ini uga akan menerima sebanyak banyaknya anggota dan siap menyebar luaskannya. Gerakan ini terinspirasi dari Film Top Secret Billonare.  Seoarang pemuda yang sukses di usia 24 tahun dam memilki bisnis mendunia. Saya juga ingin gerakan ini tidak hanya berskala nasional tapi juga internasional. Aamiin.

Saya ingin di kenal sebagai provokator SuksesMudaMulia dan menjadi salah satu motivator dan inspirator terbaik yang di miliki Indonesia. Saya juga akan di kenal sebagai provokator yang berhasil memprovokatori 8 juta pemuda Indonesia untuk bisa sukses mulia di usia muda.

Komitmen saya

Untuk mewujudkan prestasi terbaik saya, maka saya berkomitmen untuk terus menggali dan mengembangkan bakat saya di bidang tulis menulis serta rajin mengikuti seminar seminar  yang penuh inspirasi dan membantu saya cepat berkembang.  Saya juga akan berlatih untuk mejadi seoarang public speker yang baik dan menyenangkan.

Selain itu, saya juga akan rajin membaca buku buku di bidang motivasi dan psikologi dan kuliah denga serius untuk memperdalam kemampuan saya.

Saya juga akan memperdalam ilmu agama saya dengan mengikuti kajian kajian islami. Setiap hari saya harus menghafal satu ayat dan memahami artinya serta maknanya. 

Saya juga kan belajar dari para pendahulu saya dengan mengikuti seminar seminar mereka. Saya juga akan belajar untuk memperdalam kemampuan saya dari kehidupan dan pengalaman hidup orang lain. Tak ada kata menyerah dan mengeluh stelah komitmen ini saya buat.

Ilmu yang saya miliki akan saya sharekan melalui buku buku yang saya tulis dan saya seminarkan kepada sebanyak banyaknya orang baik itu di bayar maupun tidak di bayar. Setiap gagasan yang saya anggap berkualitas dan positif akan saya sharekan secepatnya.

Sebagian waktu libur saya, saya kan gunakan sebagai waktu untuk belajar dan berkumpul denga keluarga tercinta.  Saya juga akan mempelajari semua hal yang belum saya ketahui dengan memperbanyak membaca buku. Apapun bukunya.

Saya juga akan berusaha untuk berubah 1% lebih baik setiap harinya. Saya juga berusaha untuk 1% lebih dekat dengan Allah setiap harinya. Saya juga akan berusaha menyayangi keluarga saya 1% lebih baik setiap harinya. Dan saya akan meperbaiki diri saya serta menanmbah manfaat saya untuk sesama 1% lebih baik setiap harinya.

Guru guru yang saya pilih,

Saya memilih Yusuf Mansur dan Felix Siauw sebagai guru spiritual saya. saya memilih kek Jamil Azzaini sebagai guru kehidupan saya, dan saya memilih om IphhoRight sebagai guru entrepreneur saya. saya akan belajar dari twitter mereka, buku buku mereka dan seminar seminar mereka. Saya juga akan bertatap muka langsung dengan mereka dan menjadi bagian dari mereka.

Akan banyak guru guru lain juga yang akan saya ikuti, yang semuanya adalah orang orang yang bisa mengembangkan bakat dan potensi yang saya miliki.

Kelompok masterpiece,

Saya akan belajar mersama sahabat sahabat yang sejalan dan setujuan denga saya, saya juga kan belajar bersama sahabat yang mendukung saya. saya juga akan belajar dari siapa saja yang mau berbagi ilmunya.

Aura SuksesMudaMulia

Saya akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengasyikan serta membangun pemuda Indonesia untuk segera sukses di usia yang masih muda.  Kita harus menjadi muslim kayak arena itu wajib bagi saya agar kita lebih mudah beribadah sama Allah Tuhan kita. Rasul juga kan sukses di usia 12 tahun dengan menjadi pedagag maka sebagai umatnya kitapun harus Sukses Mulia di usia muda.

 

penutup

Ya Allah Ya Tuhanku, inilah proposal hidup saya. jika denga proposal ini Allah murka berikan aku petunjuk dan jalan yang lebih baik Ya Allah, jika dengan proposal ini aku bisa lebih dekat dengan Allah,mudahkanlah Ya Allah… jika nantinya ini meberikan manfaat untuk banyak orang kabulkan Ya Allah, jika ini membuat orang di sekitar saya justru kesulitan berkian saya petunjuk yang lebih baik Ya Allah.

Berikan saya jalan yang lurus di sisi Mu Ya Allah… jangan pernah tinggalkan saya Ya Allah,

Ya Allah hanya engkaulah satu – satunya yang bisa membantu saya mewujudkan proposal ini. Tanpa ada campur tanganmu mustahi semua ini bisa terwujud,

Ya Allah kabulkanlah doa sdan proposal saya ini Ya Allah….

Aamiin…..

 

Yogyakarta, 19 september 2013

Provokator SuksesMudaMulia,

 Gambar

Turyono Ari Wibowo

 

 

catatan harian ( pemberangkatan ke jogja )

11:49 PM

8/11/2013

minggu

jogjaaaaa aku datang lagiiii….

okeh hari ini aku awali dengan kisah perjalanku ke jogja…

rasanya luar biasa…

anjrit panas nih pantat duduk terus di motor… wah 10 jam dari majenang ke jogja… luar biasa sekali… di motor bawa magic com, bawa kandi, sampai sampai duduk ajah susah rasanya… udah ni pantat tepos tambah tepos ajah deh… 

nyelip kanan nyelip iri bak seorag pembalap motogp… behhhh… keren deh… di marahin sopir mobil sampai hampir tabrakan semuanya ada dan gabung menjadi satu membuat keberangkatan ku terasa lebih bermakna… 

banyak hal yang gokil yang di rasain mulai dari rasa ngeri duduk di belakang sampai rasa takut saat menyalip…huuh pokoknya inget terus deh….

sampai di rumah perisitirahatan aku ketemu sama si abang tyo… eh… gila gilaan lagi deh… besok adalah hari pertama aku mengawali hidup baru di jogja…

apa yang sudah Allah rencanakan untukku di hari esok masih dan tak bisa terbayang olehku… jadi apapun yang terjadi hari eso aku akan semangat menjalani dan aku akan berusaha menjadi lebih baik dan memulai petualangan baru di hidupku ini…

semoga Allah sudah menyiapkan rencan rencan hebatnya untukku… Aaamiin…

🙂 😛 😀

indahnya berbagi

200116412-001berbagi itu adalah hal yang paling menyenangkan , pasti deh semua juga dah tahu gimana rasanya saat kita melihat wajah orang yang tadinya lusuh langsung berbinar – binar saat kita bantu, ada kepuasaan tersendiri yang kita dapatkan.
🙂

untuk itu mulai dari sekarang mari kita biasakan diri untuk berbagi dengan sesama, apapun bisa kita bagikan… ilmu pasti, harta apalagi… barang yang tidak kepakai juga bisa jadi tuh…

pokoknya apa ajah deh yang bisa kita bagikan bagikan deh sama orang lain dan rasakan sendiri kenikmatannya 🙂

About Author vs Writer

distadee ad absurdum

Beberapa hari ini saya sempet dibikin bingung, .. err, sebenernya udah lama sih, tentang beda antara author dan writer.

Oke, I know. Di kelas memang kami membahas soal ini, but I don’t know why I still can’t get it. Jadi tadi sambil blogwalking saya nemuin artikel yang keren inih. Kali ini nggak ada pemikiran ori seperti sebelumnya, saya agak capek, .. jadi, repost aja deh, hehehehe…

——

 Author vs Writer

Kita sering menggunakan kata-kata author dan writer secara bergantian. Tapi memang kedua kata-kata ini sangat berbeda. Seorang writer adalah orang yang menulis buku, artikel, atau bentuk sastra apapun, sementara author pada dasarnya adalah orang yang memiliki asal ide, alur, atau isi dari karya yang sedang ditulis.

Lihat pos aslinya 405 kata lagi

Mendoan khas Majenang, uenak… tenan…

Rachmat Tarman

Mendoan menjadi makanan favorit ribuan orang terutama yang berasal dari daerah Majenang (Cilacap) dan sekitarnya. Saya sendiri salah satu penikmatnya apalagi dengan cengisnya. Hmm. Gorengan ini jugalah yang membentuk image Majenang dari segi makanannya selainbeberapa jajanan tradisional khasnya. Kelihatannya mendoan sangat simple tapi tidak semua orang bisa menggoreng mendoan dengan rasa seperti yang diinginkan.

Tempe yang sudah terbungkus atau batangan tempe yang diiris tipis lalu dibalut tepung kemudian digoreng setengah matang. Rasa tempe mendoan ini gurih dan renyah.
Secara tradisional di wilayah Majenang, batang tempe yang digunakan untuk mendoan adalah jenis tempe bungkus yang lebar tipis, satu atau dua lembar per bungkus. Akan tetapi tempe mendoan juga dapat dibuat dari tempe biasa yang diiris tipis-tipis namun lebar.
Selain Mendoan, ada lagi makanan khas dari Majenang yang sangat uenak… yaitu Sayur Kecambah, wah pokoknya rasanya uenak… banget deh… rugi kalo ga nyicipin

Lihat pos aslinya

miracle is true ( rejeki yang tak terbantahkan dari Sang Pencipta )

becakkecil

Keajaiban,

apakah sahabat percaya akan keajaiban ( miracle ) ??

pernahkah sahabat mengalami keajaiban ( miracle ) dalam hidup ini ???

seperti apakah keajaiban ( miracle) itu ???

apakah kita dapat menerka kapan keajaiban( miracle)  itu datang ??

mungkinkah keajaiban ( miracle) datang dengan Cuma – Cuma ???

dan pertanyaan terakhir dari saya untuk sahabat adalah sebenarnya siapakah pemberi keajaiban ( miracle) itu ???

siapakah yang memberikan semua itu ???

 

 

itu adalah sederet pertanyaan yang mungkin sahabat sering tanyakan pada diri sahabat masing – masing. Untuk yang percaya akan keajaiban silahkan baca buku ini miracle is true… rejeki yang tak terbantahkan dari Sang Pencipta.

untuk yang tidak percaya akan keajaiban silahkan baca juga buku ini untuk membuat anda percaya bahwa keajaiban ( miracle ) itu benar – benar ada dan dapat sahabat rasakan dalam kehidupan ini.

 

 

Apa itu keajaiban???

 

Sebenarnya apakah keajaiban itu ??? keajaiban…

Lihat pos aslinya 448 kata lagi